Go to Top

Vidensafdækning

Vores sidste to undersøgelser om unges syn på fagforening og arbejdsliv har været gennemført i samarbejde med Rådgivende Sociologer, som har haft det fulde ansvar for analysen af data og i processen også har bidraget med udvikling af indholdet i spørgeskemaet og undersøgelsens ramme og form. FTF har været særdeles tilfreds med det arbejde, som Rådgivende Sociologer på uhyre kompetent vis har udført. Vi har ikke mindst været glad for evnen til at formidle analysen i et klart og tilgængeligt sprog. Jeg ville ikke tøve med at tildele dem opgaven ved en anden lejlighed.

Torben Lenike Petersen, Konsulent i FTF

Mangler din organisation en systematisk afdækning af et område eller en problemstilling, kan vi hjælpe jer gennem litteraturstudier og andre former for vidensafdækning af området.

I vores litteraturstudier benytter vi kritisk læsning af primære og sekundære kilder til at skabe overblik over, hvad der allerede foreligger af viden om et emne. Hvilke metoder har man fx brugt til at belyse emnet? Har man evidens for at noget virker? Er dele af feltet eller problemstillingen underbelyst? Og hvad er konsekvensen?

Afhængig af hvilken type af viden din organisation efterlyser, gennemfører vi også kortlægninger. Når vi kortlægger et felt, inddrager vi feltets aktører selv i redegørelsen af, hvorfor de tænker og handler som de gør, ligesom aktørernes egne bud på centrale problemstillinger indenfor området fremhæves.