Go to Top

Dataindsamling for KOR og Forskningsservice

Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) og Danmarks Statistik (DST) gennemfører i øjeblikket en undersøgelse blandt udvalgte brugere af Forskningsservice. Data skal tilvejebringe viden om brugernes tilfredshed med den service, de modtager fra Forskningsservice. I denne sammenhæng samler Rådgivende Sociologer data ind blandt 2000 brugere via en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Resultatet af undersøgelsen offentliggøres på KORs hjemmeside – registerforskning.dk – primo marts.

Social kapital og partnerskaber

I Rådgivende Sociologer har vi netop holdt oplæg for alle medarbejdere i efter- og videreuddannelsesenheden, VIA University College. Temaet for dagen var social kapital og partnerskaber. Her gav vi en grundlæggende introduktion til begreberne og satte fokus på, hvordan begreberne kan spille en central rolle i et organisatorisk og arbejdsmiljømæssigt perspektiv – og ikke mindst i forhold til at gavne samarbejdet i enheden og den uddannelsesopgave, der skal løses.

Undersøgelse om normer for affaldssortering for Københavns Kommune

Københavns Kommune har en målsætning om, at affaldssortering skal være en naturlig del af livet og hverdagen blandt borgerne i hovedstaden. I Rådgivende Sociologer bidrager vi til dette arbejde ved at tilvejebringe en grundlæggende viden omkring normer i forbindelse med affaldssortering, samt ved at identificere virksomme elementer i forbindelse med holdningsbearbejdelse og styrkelse af positive sociale normer i retning af en bedre affaldssortering. Viden tilvejebringes gennem en spørgeskemaundersøgelse samt gennem interviews med beboere og ressourcepersoner i tre udvalgte boligområder i København. I netop disse boligområder har Københavns Kommune testet forskellige interventioner med henblik på at øge beboernes affaldssortering. Undersøgelsen gennemføres foråret 2017.

Vi søger en praktikant til foråret 2017

Vi søger en initiativrig, engageret og dygtig sociologistuderende, der har lyst til at prøve kræfter med sociologien i praksis. Praktikken ligger i forårssemestret 2017. Ansøgningsfrist d. 4 november 2016 klokken 12. Læs hele opslaget her.

Evaluering af AFUK’s projekt At Ruste Sig

I perioden 2016-2017 evaluerer vi projekt At Ruste Sig. Projektet er iværksat af AFUK’s produktionsskole og Foreningen Ørkenfortet og retter sig mod målgruppen af sårbare unge i alderen 15-20 år. Med projektet ønskes det at udvikle, afprøve og implementere nye indsatser og initiativer, der kan ruste unge til medgang og modgang i livet gennem opbygning og træning af personlige og sociale kompetencer. Initiativerne dækker bl.a. over de tre nye fag: Kvajepligt, Pli og Ynde samt Krop og Humør, samt en akut pulje, der muliggør iværksættelse af hurtig hjælp i akutsituationer. Som en del af dokumentationsarbejdet gennemfører Rådgivende Sociologer en evaluering, der overvejende bygger på observationer og kvalitative interviews, men som også indeholder kvantitative elementer. Evalueringens omdrejningspunkter er, hvilken betydning projekts elementer har for unge med mistrivsel i AFUK’s miljø, og endvidere hvordan AFUK lykkes med at formulere og beskrive metoder og opgaver fra AFUK’s læringsmiljø, som kan implementeres i hele AFUK’s hus og ikke mindst inspirere andre praktikere.

Ny rapport: Uddannelse, beskæftigelse og jobtrivsel blandt CI-brugere

Vi har netop udgivet en ny rapport, der stiller skarpt på uddannelse, beskæftigelse og jobtrivsel blandt CI-brugere i den erhvervsaktive alder (18-67 år). Rapporten bygger på en undersøgelse gennemført som en større spørgeskemaundersøgelsen og en række interviews, og den behandler temaer som uddannelse og beskæftigelse, samt hvordan CI opleves at påvirke arbejdsliv og jobtilfredshed. Endvidere klarlægger rapporten, hvilke konkrete muligheder og begrænsninger CI-brugere ser i forbindelse med opnåelsen, varetagelsen eller fastholdelsen af et arbejde. Undersøgelsen er støttet af Oticon Fonden.

Læs mere her

Download rapport

Evaluering for Dansk Stalking Center

I perioden 2016-2018 evaluerer vi Dansk Stalking Centers projekt Stop Stalking. Projektet består i en unik og nytænkende stalkingforebyggende indsats, hvor både stalkingudsat og stalker udsættes for individuel og målrettet intervention. Da projektet er det første danske kriminalpræventive metodeudviklingsprojekt målrettet stalking gennemføres en evaluering med blik for både proces og effekt, således at der både måles på projektets effekter men samtidig holdes fokus på, hvordan projektet løbende kan justeres, optimeres og udvikles med henblik på at opnå de bedst mulige resultater. I projektet benyttes kvalitative såvel som kvantitative metoder, og aktører i evalueringen vil blandt andet være stalkingudsatte, stalkere og projektets samarbejdspartnere i Sydøstjyllands politi. Evalueringen forventes afsluttet i efteråret 2018.

Evaluering af Musikstarter Camps

I efteråret 2016 bistår vi for anden gang Ungdomsringen med en evaluering af Musikstarter Camps, der er et tilbud til alle unge i alderen 13-18 år, der ønsker at være sammen om at skabe og dyrke musik og opleve følelsen af at indgå i et musikalsk fællesskab. Formålet med evalueringen er at samle op på projektets succeskriterier, der blandt andet udtrykker ambitionen, at Musikstarter skal kunne inkludere socialt udsatte og sårbare unge, og endvidere at Musikstarter skal kunne bidrage til at styrke de unges selvopfattelse og udvikling af personlige og sociale kompetencer gennem styrkerne i fællesskabet. Evalueringen benytter både kvalitative og kvantitative metoder og forventes afsluttet i november 2016.

Slutevaluering og udarbejdelse af metodehåndbog for Forælder Fonden

Vi har i 2016-2017 indgået samarbejde med Forælder Fonden i forbindelse med projekt BørneBASUNEN samt Dannerkollegiet, som fonden driver sammen med Kong Frederik den Syvendes Stiftelse. Via BørneBASUNEN tilbyder Forælder Fonden socialt udsatte familier velorganiserede udflugter i naturen med det kortsigtede mål at lette presset fra en vanskelig og konfliktfyldt hverdag og det langsigtede mål at skabe balance og sundhed i familierne, således at de bliver bedre i stand til at skabe sig en styrket tilværelse. I forbindelse med BørneBASUNEN bidrager vi med sparring omkring udvikling af projektets programteori og vi udarbejder projektets slutevaluering. Herudover samarbejder vi med Forælder Fonden omkring udviklingen af en metodehåndbog  for arbejdet i Dannerkollegiet, som er fondens nye kollegiehus i Jægerspris for enlige forsørgere under uddannelse. Samarbejdet strækker sig over 2016 og 2017.

Ny rapport: Forebyggelse af drab og vold i nære relationer

Der sker i gennemsnit 1 partnerdrab om måneden. Vi har gennemlæst 36 politisager fra perioden 2009-2011, hvor den ene part – som oftest manden – har slået sin kvindelige partner eller tidligere partner ihjel. Vi har fravalgt enkelte af disse sager på baggrund af en række overvejelser, og følgelig arbejdet videre med 30 sager om partnerdrab. Dem har vi analyseret grundigt med henblik på at vurdere, om man kan finde indikatorer, der kan forklare eller kan bidrage til at forklare, hvad der fører til, at parforholdet ender med døden for den ene, samt om dette kan forebygges.

Sagerne viser, at der oftest har været massiv psykisk vold i forholdet. Sjældnere fysisk vold. De viser også, at familierne kun sjældent har søgt hjælp hos politi eller krisecentre. Til gengæld har mennesker omkring parret ofte kendt til parrets problemer, og den senere dræbte har ofte fortalt til venner, naboer og familie, at hun var bange. En undersøgelse, vi har gennemført blandt 1000 mennesker i Danmark, viser, at de fleste gerne vil reagere på vold i familien. Men de holder sig tilbage, fordi de tror, at andre ikke vil. Politisagerne samt svarene i undersøgelsen tyder således på, at passivitet er med til, at drabene kan ske. Det kan handle om, at kredsen omkring familien – herunder ofte også de professionelle, dvs. lærere, pædagoger med flere – ikke griber ind, eller ved hvad de skal gøre. Men det handler måske også om, vi generelt i samfundet problematiserer for lidt, at der i gennemsnit dræbes en person hver måned af sin partner. Rapporten er udarbejdet af Nell Rasmussen, jurist (tlf: 24817842), Esther Nørregård-Nielsen, sociolog (tlf: 60630184), Niels Westermann-Brændgaard, sociologistuderende. Den er finansieret af Trygfonden samt Oak Foundation.

Download rapport