Go to Top

Analyse af prævalens af behandlingskrævende høretab i Danmark

I Rådgivende Sociologer har vi i samarbejde med Niels-Henrik Møller Hansen opnået støtte fra Jascha Fonden til at gennemføre en målrettet analyse af prævalensen af behandlingskrævende høretab i den danske befolkning. Via Sundhedsdatastyrelsens registrering af behandlinger i det danske sundhedsvæsen vil vi undersøge, om der kan laves et bedre estimat af prævalensen af behandlingskrævende høretab blandt børn, unge og voksne i den danske befolkning. Projektet er inspireret af en tidligere analyse blandt CI-brugere, der pegede på, at brugen af offentlige registre til at identificere en given handicapgruppe er en farbar vej i forhold til at muliggøre undersøgelser, der kan påberåbe sig statistisk repræsentativitet, hvilket er et særsyn indenfor handicapforskningen gennemgående. Vi vil således undersøge, om det tilsvarende kan lade sig gøre i forhold til gruppen af personer, der er behandlet med høreapparater. Hvis nærværende projekt viser, at dette er muligt, vil det bane vejen for fremadrettet at kunne gennemføre bedre og mere præcise analyser af denne store gruppe af danskere, der befinder sig i en sårbar position – socialt set, i relation til arbejdsmarkedet og med hensyn til deres personlige trivsel.